Get Adobe Flash player
香港休閒潛水安全手冊

Recreational Diving Safety Manual For Hong Kong

香港休閒潛水安全手冊

Diving & Resort Travel Expo 2017
廣告及贊助

PADI

2017-2018年度

PADI 教練註冊名單

更新日期: 2017年9月7日

英文姓名 中文姓名 屬會編號 會員號碼 有效期
WONG KA CHUNG 王家聰 106 10381 31/3/2018
CHAN KAM PAN 陳錦斌 045 10832 31/3/2018
IP CHUN KIT 葉俊傑 045 10831 31/3/2018
CHAN CHI WA 陳志華 115 10175 31/3/2018
WONG CHEUK FAI 王卓輝 126 10493 31/3/2018
LAM CHI PO   086 11071 31/3/2018
CHAN YIU MAN   086 10400 31/03/2018